Bosman Dakwerken

Voor al uw dakwerk, loodwerkzaamheden en isolatiewerkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres.

Bosman dakwerken verzorgt alle facetten van het uit te voeren werk in de ruimste zin van het woord. Elk project vraagt een andere benadering.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u goed adviseren. Wij pakken uw dak aan met kwaliteit en ambachtelijk vakmanschap.

Neem contact op: 06 20 35 00 77

Dakbedekking

Dakbedekking kan op vele manieren. Informeer voor de mogelijkheden.
 

Reparatie of onderhoud

Dakreparatie nodig? Daklekkage of een ander probleem met uw dak? Neem contact op om het probleem snel en vakkundig op te lossen.

Velux dakraam

Bij ons bent u aan het juiste adres voor dakramen van hoge kwaliteit. Ook een dakraam latenplaatsen? Neem contact op en geniet van meer licht.

Klik om de algemene voorwaarden te downloaden/printen.

ALGEMENE VOORWAARDEN van G. Bosman Dakwerken, Prins Clausstraat 4, 5951 AR Belfeld.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg – Noord onder nummer 12066049

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van zaken en op al onze dakwerk-, dakbedekking- en/of reparatieovereenkomsten en daarmee verband houdende werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

2. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

3. Ingeval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Uitsluiting andere voorwaarden
4. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.

Offerte
5. Tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, heeft een aanbieding een geldigheidsduur van 10 dagen. Na verloop van deze termijn komt de aanbieding te vervallen.

6. Indien aan de wederpartij vóór of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeve te beantwoorden.

Prijzen
7. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw, tenzij anders in de aanbieding vermeld.

Levertijd
8. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Risico en aansprakelijkheid
9. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.

10. Bij koopovereenkomsten die door ons worden gesloten met consumenten gaat het risico over vanaf het moment van aflevering. Wanneer de zaak bij de koper-consument door ons of door een door ons aangewezen vervoerder wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de consument vanaf de bezorging.

11. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons zonder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige bepaling zijn onder andere oorlog, oorloggevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storing in de levering van gas, water en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

12. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs, doch ten hoogste een bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ons veroorzaakte schade aan kabels, buizen en leidingen, in verband met de uitvoering van ons werk, tenzij de wederpartij ons uitdrukkelijk en juist en volledig over de ligging daarvan heeft geïnformeerd.

13. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij zijn wij, behoudens ingeval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Voor zover aansprakelijkheid zou bestaan met betrekking tot indirecte schade, geldt dat slechts aanspraak bestaat op schadevergoeding voor zover de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op enige uitkering.

14. Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machines, die door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

15. Tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze garanties gestelde garantiebepalingen.

16. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en, indien dit niet mogelijk is, uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

17. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden.

Betalingstermijn
18. De betaling van onze nota’s dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Verzuim
19. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door ons ingeschakelde gemachtigde, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen, dit met een minimum van €. 100,00, exclusief btw, per factuur. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvragen te voldoen.

20. Onverminderd het hiervoren bepaalde, is de wederpartij in geval van faillissements (aanvraag), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

21. In de gevallen van verzuim door de wederpartij hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechtelijke machtiging, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Het vorenstaande geldt onverminderd het recht tot het vorderen van een volledige schadevergoeding.

22. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

23. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Eigendom
24. Behoudens het bepaalde in beide na te melden bepalingen, zal de eigendom van de zaken op de koper overgaan bij de levering c.q. de bezorging.

25. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

26. De wederpartij is, zolang algehele betaling aan ons niet heeft plaats gevonden, niet bevoegd de door ons geleverde zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren, of anderszins aan een derde in gebruik te geven of af te staan.

27. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt zijn wij bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

28. De wederpartij is verplicht om de zaken waarvan wij (nog) de eigendom hebben deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst dienen door de wederpartij op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan ons te worden overgedragen.

Verwijderde materialen
29. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zullen eventueel afkomende materialen niet ons eigendom worden. Giftige materialen die door ons in opdracht en voor rekening van de wederpartij dienen te worden verwijderd, dit in het kader van de tussen partijen geldende overeenkomst, worden geacht in eigendom toe te behoren aan de wederpartij. Partijen komen overeen dat in opdracht en voor rekening van de wederpartij door ons die materialen worden verwijderd, dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de wederpartij voor betaling van de daaraan verbonden kosten aan ons zorg draagt.

Vergunningen e.d.

30. De wederpartij zorgt ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

Energie e.d.

31. De wederpartij verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.

Plicht wederpartij
32. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot ons werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van deze bepaling ontstaat, dient de wederpartij ons hiervan tijdig in kennis te stellen.

33. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de vorige bepaling, dienen de daarmee voor ons verband houdende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

34. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor ons voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

Prijsvormingmethode
35. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aannemingssom was vastgesteld, zullen wij een vergoeding ontvangen voor de door ons aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, inclusief een vergoeding voor gederfde winst en geleden schade.

Meer-minderwerk
36. Meer of minder werk voor een totaal bedrag hoger dan €. 250,00 wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk vastgelegd, onverminderd het recht op betaling van ons.

37. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die wij redelijkerwijs niet hebben kunnen voorzien. Onder zodanige niet voorzienbare overschrijding begrijpen beide partijen in ieder geval: vorst, regen, storm etc..

Oplevering
38. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het tijdstip waarop wij aan de wederpartij kennis hebben gegeven dat het werk voltooid en klaar is.

Risico
39. De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde constructies en werkwijzen.

40. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd, behoudens indien deze gebreken voor ons kenbaar waren en wij verzuimd hebben de wederpartij hierop te wijzen.

Nederlands recht
41. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

Bevoegde rechter
42. Ten aanzien van geschillen is de Rechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen.

Contact

Bosman Dakwerken
G. Bosman

Prins Clausstraat 4
5951 AR Belfeld – NL

Telefoon:     06 – 20 35 00 77
Fax:                 084 737 79 54

info@bosmandakwerken.nl
www.bosmandakwerken.nl

Heb je een vraag, schroom niet om hem te stellen!